Parkinson ja Parkinson Plus taudit

StellarQ Parkinson ja Parkinson Plus taudit -palvelu mahdollistaa hoitojen vaikuttavuuden seurannan potilailla, joilla on joko Parkinsonin tauti, monisysteemiatrofia, progressiivinen supranukleaarinen halvaus, kortikobasaalinen degeneraatio, Lewyn kappale -dementia, otsalohkodementia tai primäärinen etenevä afasia. Palvelu mahdollistaa myös sellaisen potilaan luonnin järjestelmään, jolla mitään edellä mainituista diagnooseista ei ole vielä kyetty vahvistamaan.

Palvelu visualisoi potilaan koko sairaushistorian

Visuaalinen sairaushistoria koostuu:
• motoristen oireiden vaikeusastetta mittaavan Hoehn & Yahr -luokituksen kehityksestä ajan funktiona
• sairauden etenemistä ja hoitojen vaikuttavuutta mittaavista graafeista (LEDD, UPDRS III, MDS-UPDRS III ja DBS-hoidon vaikutus kehitys ajan funktiona),
• hoidoista (meneillään olevat ja päättyneet lääkitykset, DBS-hoito)
• tutkimuksista (geeni-, kuvantamis- ja laboratoriotutkimukset).
• diagnoosit niiden asettamisajankohtina.
• LEDD (levodopaekvivalentti päiväannos) lasketaan automaattisesti lääkitysten perusteella.

Hoidot on visualisoitu hoidon kestoa kuvaavilla palkeilla sekä hoidon aikaisia tapahtumia kuvaavilla symboleilla. Tapahtumia ovat esimerkiksi lääkitysten annostukset, DBS-hoidon asetukset sekä lääkitysten ja DBS-hoidon haittatapahtumat ja lopetukset syineen. Tutkimukset on visualisoitu symbolein. Yksityiskohtaiset tiedot hoidoista ja tutkimuksista ovat katsottavissa viemällä hiiren osoitin palkkien ja symbolien päälle. Visuaalinen sairaushistoria mahdollistaa potilaan koko sairaushistorian ja hoitojen vaikuttavuuden tarkastelun yhden näkymän kautta.

Visuaalisen sairaushistorian lisäksi palvelun käyttöliittymä koostuu tiilistä, jotka ovat loogisia kokonaisuuksia palveluun liittyvien tautien tietorakenteista. Esimerkiksi Profiili-tiili avaa näkymän potilaan perustietoihin ja Diagnoosi-tiili avaa näkymän potilaan diagnoosiin, ensioireisiin sekä kunkin taudin diagnostisiin kriteereihin. Palvelu perustuu viimeisimpiin kansainvälisiin julkaisuihin ja Käypä hoito -suositukseen.

Palvelussa on päätöksenteon tuki diagnostiikan tekemiselle

Yleisesti tiedetään Parkinsonin taudin ja Parkinson Plus -sairausryhmän erotusdiagnostiikan haasteellisuus. Noin neljäsosa Parkinsonin taudin diagnooseista (G20) osoittautuu vääräksi. Parkinsonin taudin diagnostiikka vaatii usein useita käyntejä ja seurannan erikoissairaanhoidossa. Diagnostisten kriteereiden, poissulkukriteerien ja varoitusmerkkien systemaattinen tarkastelu on keskeistä diagnostiikan onnistumiseksi, jolloin helposti saatavilla oleva rakenteinen tieto on erittäin tärkeää ja korostuu entisestään lääkärin vaihtuessa vastaanottokäyntien välillä. Idiopaattisen Parkinsonin taudin sijaan oikea diagnoosi voi tyypillisesti olla jokin Parkinson Plus –diagnooseista, vaskulaarinen parkinsonismi tai muistisairaus, johon liittyy liikehäiriöoireisto. Virheellinen diagnoosi voi johtaa oireilevan potilaan epätietoisuuden lisääntymisen ja toistuvien poliklinikkayhteydenottojen lisäksi vääriin lääkehoitoihin ja lisäkustannuksia aiheuttaviin haittatapahtumiin, ja pahimmassa tapauksessa erityisen kalliisiin invasiivisiin toimenpiteisiin, kuten DBS-hoidot.